Search
Friday, October 22, 2021 ..:: หน้าแรก ::.. Register  Login

 

 

 MKH Update Minimize

 Print   

 

     ข่าว/เอกสารแนะนำ    

 

แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ที่อยู่บนฐานขององค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อันหลากหลายและยาวนานของผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการของ อจชล.

ดาวน์โหลด


 


 


คณะผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลและความรู้ถึง
ผลประโยชน์ทางทะเล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนให้เห็นความสำคัญของการจัดทำนโยบายระดับชาติเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลไทย ที่ยังต้องการองค์ความรู้จากงานวิจัยทั้งในเชิงเทคโนโลยี และมิติทางสังคมอีกมาก เพื่อให้ผลประโยชน์ทางทะเลกลับสู่ประเทศไทยมากขึ้น นำไปสู่ความสมดุล พอเพียง และยั่งยืนได้ในอนาคต


รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

 

 

 


เข้าสู่ระบบRegister
Forgot Password ?

 free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check
ตั้งแต่ 20 เมษายน 2552
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11
Members Members: 0
Total Total: 11

Online Now Online Now:

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีต่อมิติ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต จึงได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทะเลในมุมมองของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลทั้งในแง่วิกฤติและโอกาสของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้แก่ โครงการสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่ประเทศพึงได้รับนั้นมีมูลค่ามหาศาล โดยคนไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ทะเลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในขณะที่สถานภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งของไทยมีแนวโน้มที่เสื่อมโทรมลงในอัตราเร่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผลประโยชน์เหล่านั้นตกอยู่ในมือคนไทยในปริมาณที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น (ไม่ถึงร้อยละ 30) แต่ที่ประชาชนคนไทยได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ผลกระทบ โดยประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญได้แก่ การขาดความสามารถในการบริหารจัดการ การขาดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเลในภาพรวมที่ชัดเจนและเหมาะสม (เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และคณะ 2550) ผลกระทบเชิงประจักษ์ของโครงการได้แก่การเกิดขึ้นของ อนุกรรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และระบบฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลในเบื้องต้น และเกิดเป็นโครงการต่อเนื่องในชื่อโครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และ สมฤดี จิตประไพ, 2553) ซึ่งผลจากโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล จนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลในการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 การนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องจากโครงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ซึ่งเป็นแผนฯ ที่กำลังใช้อย่างเป็นทางการอยู่ในปัจจุบัน การเกิดขึ้นของระบบฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล (Marine Knowledge Hub; www.mkh.in.th) ซึ่งยังคงใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจอยู่ถึงในปัจจุบัน (ปัจจุบันดูแลโดย สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดู หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

สำนักงานโครงการวิจัย

c/o  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 3964 Email: thaisea_mp@yahoo.com

                                               

 

© สงวนลิขสิทธิ์   Terms Of Use  Privacy Statement