Search
Wednesday, May 19, 2021 ..:: คณะอนุกรรมการทางทะเล » คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรทางทะเล ::.. Register  Login
 MKH Update Minimize

 Print   
 Text/HTML Minimize

 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กร

ในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

 

 

           คณะอนุกรรมการคณะนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์และความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดกฎหมายและองค์กรในภาพรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทะเลและความมั่นคงทางทะเลอย่างยั่งยืน

  

         อำนาจหน้าที่ 

           ตามคำสั่งของ อปท. ที่ 1/2555 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            1. ศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และข้อตกลงในระดับภูมิภาค รวมทั้ง พิจารณาผลดี ผลเสียของการเข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว

2. ศึกษากฎหมายภายใน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

            3. ศึกษารูปแบบและขั้นตอนในการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

4. เสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขจัดข้อพิพาท และหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางด้านทะเลของประเทศไทย

5. เสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทางทะเล ให้เกิดการบูรณาการและประสานสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)

                7.  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) หรือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธานกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล หรือคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) มอบหมาย

         

         องค์ประกอบ
         ตามคำสั่งของ อปท. ที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 กำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1

พลเรือตรี ศิริวัฒน์  ธนะเพทย์

ที่ปรึกษา

2

.ดร. ชุมพร  ปัจจุสานนท์

ประธาน

3

นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล

อนุกรรมการ

4

นางพวงทอง  อ่อนอุระ

อนุกรรมการ

5

รศ. จันตรี  สินศุภฤกษ์

อนุกรรมการ

6

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

7

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

8

ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการ

9

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

10

ผู้แทนกองทัพเรือ

อนุกรรมการ

11

แทนกรมเจ้าท่า

อนุกรรมการ

12

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

อนุกรรมการ

13

ผศ.ดร. ศารทูล  สันติวาสะ

อนุกรรมการและเลขานุการ

14

ผู้แทนสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 Print   

 

สำนักงานโครงการวิจัย

c/o  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 3964 Email: thaisea_mp@yahoo.com

                                               

 

© สงวนลิขสิทธิ์   Terms Of Use  Privacy Statement