Search
Wednesday, May 19, 2021 ..:: คณะอนุกรรมการทางทะเล » คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้ฯ ทางทะเล ::.. Register  Login
 MKH Update Minimize

 Print   
 Text/HTML Minimize

 

คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการจัดการผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเล ทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ที่ถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิกในการใช้ ประโยชน์จากทะเลร่วมกัน อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านความให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

          อำนาจหน้าที่ 

ตามคำสั่งของ อปท. ที่ 2/2555 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วางแผน และกำหนดแนวทางในการให้ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเล

2. จัดทำสื่อและกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)

4. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (อปท.) หรือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธานกรรมการอำนวยการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล หรือคณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) มอบหมาย

 

          องค์ประกอบ

             ตามคำสั่งของ อปท. ที่ 5/2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 กำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1

ศ. กิตติคุณ ดร. ทวีศักดิ์  ปิยะกาญจน์

ที่ปรึกษา

2

พลเรือตรี จุมพล  ลุมพิกานนท์

ประธาน

3

รศ.ดร. ศรัณย์  เพ็ชรพิรุณ

อนุกรรมการ

4

ดร. อนุวัฒน์  นทีวัฒนา

อนุกรรมการ

5

ดร. สมิท  ธรรมเชื้อ

อนุกรรมการ

6

ดร. ปิ่นศักดิ์  สุรัสวดี

อนุกรรมการ

7

ดร. วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์

อนุกรรมการ

8

นางพวงทอง  อ่อนอุระ

อนุกรรมการ

9

นาวาเอก ศิริชัย  เนยทอง

อนุกรรมการ

10

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

11

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

12

ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการ

13

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

14

ผู้แทนกรมเจ้าท่า

อนุกรรมการ

15

ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อนุกรรมการ

16

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

อนุกรรมการ

17

นาวาเอก ภุชงค์  ประดิษฐธีระ

อนุกรรมการและเลขานุการ

18

นาวาเอก สมเจตน์  คงรอด

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19

นาวาเอก เกียรติยุทธ  เทียนสุวรรณ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20

นาวาโท  ดร. สมชาย  น้อยพิทักษ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21

ผู้แทนสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


 Print   

 

สำนักงานโครงการวิจัย

c/o  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 3964 Email: thaisea_mp@yahoo.com

                                               

 

© สงวนลิขสิทธิ์   Terms Of Use  Privacy Statement