Search
Sunday, September 19, 2021 ..:: เอกสารเผยแพร่ » สำหรับผู้สนใจทั่วไป ::.. Register  Login
 MKH Update Minimize

 Print   
 TitleDescription Clicks
ผังทะเล เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างไร - 16 ส.ค. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload366
ผังทะเล เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ - 3 ส.ค. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload357
ผลประโยชน์แห่งชาติทางะเล สถานการณ์และข้อเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยDownload2263
ร่าง พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ..? - 28 มิ.ย. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload369
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศDownload1173
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกรมการขนส่งทางอากาศDownload1175
สถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเลและชายฝั่ง Download0
ทะเล... มีการแบ่งเขตและใช้ประโยชน์อย่างไร? - 8 มิ.ย. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload380
การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงของชาติทางทะเล - 7 ต.ค. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload349
United Nations Convention on the Law of the SeaPDF versionDownload852
United Nations Convention on the Law of the SeaHTML versionDownload2639
คลังสมองทางทะเลแห่งชาติ - 6 ก.ย. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload350
จาก IUU สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน - 17 พ.ค. 59Clip VDO รายการเดินหน้าประชารัฐDownload395
โครงการสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Download464
โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Download499

 

สำนักงานโครงการวิจัย

c/o  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 3964 Email: thaisea_mp@yahoo.com

                                               

 

© สงวนลิขสิทธิ์   Terms Of Use  Privacy Statement