Search
Sunday, September 19, 2021 ..:: โครงการวิจัย » โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล » ผลการศึกษา-โจทย์วิจัย ::.. Register  Login
 MKH Update Minimize

 Print   
 ผลการศึกษา Minimize

 

ผลจากการจัดเวทีสังเคราะห์ความรู้ในรูปของการเสวนาและการจัดทำบทสังเคราะห์โดยนักวิชาการสาขาต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ

 

โจทย์วิจัย

โจทย์วิจัยที่ได้จากการศึกษาโครงการนี้ ประกอบด้วยโจทย์เฉพาะด้าน และโจทย์เชื่อมโยงซึ่งหมายถึงโจทย์ที่เป็นประเด็นร่วมในแต่ละสาขา โจทย์เฉพาะด้านที่ได้จากการบูรณาการจะมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) ประมงและทรัพยากรมีชีวิต 2) ทรัพยากรไม่มีชีวิต 3) ขนส่ง 4) สิ่งแวดล้อม รวมโจทย์เฉพาะด้านทั้งหมดที่เป็นโจทย์หลักรวม 13 โจทย์ดังนี้

1.     การฟื้นฟูทรัพยากรมีชีวิตภายในน่านน้ำ

2.     การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรประมงในน่านน้ำ

3.     การเพิ่มผลผลิตของการประมงนอกน่านน้ำของไทย

4.     การศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของการประมงทะเล

5.     ศักยภาพการผลิตปิโตรเลียมในทะเล

6.     การลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

7.     การใช้พลังงานทดแทน

8.     ศักยภาพของแหล่งทราย

9.     การสำรวจแหล่งแร่ในทะเล

10.   การพัฒนาและจัดการท่าเรือแบบบูรณาการ

11.   การเพิ่มมูลค่าผลประโยชน์จากกองเรือไทย

12.   การประเมินปริมาณการค้าในภูมิภาค

13.   การศึกษาวิจัยผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรทางทะเล

โจทย์เชื่อมโยงเป็นการรวบรวมโจทย์เฉพาะด้านที่เป็นประเด็นร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการการใช้ประโยชน์จากทะเลแบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ 2) กฎหมาย 3) องค์กร 4) ข้อมูล รวมโจทย์เชื่อมโยงทั้งหมดประกอบด้วยโจทย์หลักรวม 7 โจทย์ดังนี้

1.     นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

2.     ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.     การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

4.     กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเล

5.     กฎหมาย/ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเล

6.     การปรับปรุงองค์กร

7.     การปรับปรุงฐานข้อมูล

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ทั้งที่อยู่ในฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล และบทสังเคราะห์สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินสถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายแบบบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลในแต่ละด้านจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา และจำเป็นต้องมีการประเมิน วิเคราะห์โดยนักวิชาการแต่ละด้านเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวแปลงไปสู่นโยบายที่ตั้งอยู่บนข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัยและเชื่อถือได้ นอกจากนี้โจทย์วิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถที่จะนำไปสู่การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดทำนโยบายของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

 

 

 

 


 Print   

 

สำนักงานโครงการวิจัย

c/o  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2218 3964 Email: thaisea_mp@yahoo.com

                                               

 

© สงวนลิขสิทธิ์   Terms Of Use  Privacy Statement